Privacy policy

Algemeen

Zowel ProVoet als ik hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Waar u “we/wij/ons” leest, worden daar zowel Provoet als Wendy van Leent mee bedoelt.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. We houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor het nakomen van wettelijke plichten;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

We zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met Wendy wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Hieronder beschrijf ik, Wendy van Leent, hoe ik persoonsgegevens van cliënten verwerk voor welke doelstelling(en):

 • Het in behandeling nemen van klachten. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De klachten van de cliënt.

Voor de bovenstaande doelstelling vraag ik de volgende persoonsgegevens van u:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum.

Noodzakelijke medische persoonsgegevens voor een juiste professionele behandeling zijn:

 • Gebruik van bloedverdunners;
 • Of u suikerziekte hebt.

Uw persoonsgegevens worden door mij op een klantenkaart genoteerd om zo over de noodzakelijke gegevens te beschikken om afspraken met u te maken of te wijzigen. Uw medische gegevens worden dan pas op de klantenkaart genoteerd nadat u uitdrukkelijk instemming hebt verleend door uw handtekening te zetten op een toestemmingsformulier. Uw persoonsgegevens worden niet digitaal opgeslagen.

Uw klantenkaart wordt bewaard gedurende de looptijd van de behandeling en tot uiterlijk twee maanden nadat de behandeling is afgerond of stopgezet.

Verstrekking aan derden

De persoonsgegevens die u aan mij geeft, worden niet  aan derde partijen verstrekt, zoals Provoet en de belastingdienst.

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen geheimhoudingsverklaring heb afgesloten, zoals mijn vervanger tijdens mijn afwezigheid. Verder zal ik de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval moet ik medewerking verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden – zoals mijn vervanger – als u mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Ik bewaar de klantenkaarten, agenda en alle papieren waar persoonsgegevens van cliënten op staan in een beveiligde en afgesloten ruimte;
  Ik heb mijn website beveiligd met SSL. Herkenbaar aan https voor de URL en het slotje in de browser.
 • Als ik gebruik maak van een vervanger tijdens mijn afwezigheid, wordt er een geheimhoudingsverklaring getekend.

Datalekken

Onder datalekken wordt verstaan het (per ongeluk) doorgeven van persoonsgegevens aan anderen dan betrokkene zelf.

Ik verstuur geen persoonsgegevens zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene via de mail of post.

Mocht ik per ongeluk persoonsgegevens naar een ander sturen, dan zal ik de betrokkene direct hiervan op de hoogte stellen. Ook zal ik – zoals voorgeschreven – dit melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u dan vragen om u te legitimeren voordat ik hier gehoor aan geef.

Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming  (handtekening) hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van deze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op!